Den Haag,
05
oktober
2021
|
16:47
Europe/Amsterdam

T-Mobile en GreenFox: Samen voor eerlijke kansen

Vandaag, 5 oktober, is het Diversity Day en krijgen diversiteit en verbondenheid nationaal aandacht. Wij streven naar een maatschappij waarin ieders unieke talenten worden gewaardeerd en benut, ook binnen T-Mobile. In onze nieuwe samenwerking met GreenFox helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt re-integreren.

Het Back to Work fonds
In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die al langer dan drie maanden niet werkzaam zijn. Dit kunnen mensen zijn met een arbeidshandicap, mensen die gedwongen zijn ontslagen en op een of andere manier de aansluiting met de arbeidsmarkt niet meer vinden en geen baan toegewezen krijgen. T-Mobile wil graag, samen met haar klanten bijdragen aan een inclusieve en gelijkwaardige samenleving maken en deze mensen weer aan de slag krijgen, onafhankelijk van de reden van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanuit het Back to Work fonds creëren we speciale arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het fonds stimuleren we de doorstroom van deze mensen naar een reguliere baan bij T-Mobile, zodat iemand daadwerkelijk geen afstand meer heeft tot de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat we in contact komen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken wij samen met GreenFox.

We zoeken mensen met een uniek talent. Eigenlijk zit talent in heel veel verschillende doelgroepen. GreenFox helpt ons om een doelgroep aan te spreken met een uniek talent, die niet automatisch reageert op vacatures. Door deze samenwerking leren we nieuw talent kennen. Daarnaast kunnen wij als bedrijf een enorme inspiratie zijn voor andere bedrijven, om breder te kijken naar talent dan wat je normaal zoekt.

Koppelen van het juiste talent
Voor T-Mobile is het niet de eerste ervaring met deze groep werkzoekenden, vertelt Saskia Bekkers, directeur Human Resources: “We hebben al een aantal succesvolle participanten rondlopen. Dat is heel goed bevallen en dat wilden we graag op een meer duurzame manier doen. We willen ze meer kansen bieden en nog beter begeleiden. Voorheen werden deelnemers vooral geplaatst binnen recruitment & hospitality, facilities en het warehouse. Maar ook daarbuiten zijn kansen. De samenwerking met GreenFox Social Return helpt die kansen te benutten.”

Begeleiding van participanten
GreenFox gaat in gesprek met nieuw talent en helpt ze in het sollicitatieproces. Zo krijgen ze bijvoorbeeld les van acteurs, zodat ze kunnen oefenen hoe ze overkomen in een sollicitatiegesprek. GreenFox kijkt vervolgens of de kandidaten een match zijn en of ze toe zijn aan een gesprek. Daarna worden ze geïntroduceerd bij T-Mobile. Dat is voor kandidaten soms een verrassing. Na een succesvolle koppeling is het uiteindelijk de bedoeling dat de participanten onderdeel worden van de Magenta-familie. En juist diversiteit is daarin belangrijk, omdat iedereen het recht heeft om ergens bij te horen.

Het belang van diversiteit
Voor elke doelgroep geldt: niemand is hetzelfde. De kracht bij GreenFox is dat iedereen een eigen jobcoach heeft. We kijken naar wat iemand als individu nodig heeft en hebben geen traject waar iedereen door dezelfde wasstraat gaat. Iedereen is divers. En daar vinden GreenFox en T-Mobile elkaar. Diversiteit is bij T-Mobile heel belangrijk.

Bekkers: “Iedereen is welkom en we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Je weet dat als je divers en inclusief bent, je leert kijken door een andere bril en juist die verrijking kan een organisatie enorm pushen. Het is een enorme verantwoordelijkheid maar ook noodzakelijkheid om relevant te blijven als werkgever.”

Waardevol voor participant en bedrijf
Dat het succes heeft is te zien: 85% van de deelnemers die de eerste maand doorkomt, blijft ook daadwerkelijk bij T-Mobile werken.

Bekkers: “Juist de verantwoordelijkheid na het vullen van een vacature vind ik het belangrijkste. Je wil niet dat iemand weer teleurgesteld raakt in de arbeidsmarkt, en begeleiding is daarin essentieel. We creëren in eerste instantie een kans om een functie te vervullen, om ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen. Deelnemers hebben daarna opeens T-Mobile als ervaring staan op hun CV. Vaak is dat het begin van een verdere carrière.”

----- English version ------

T- Mobile and GreenFox: Together for fair opportunities

Today, October 5, is Diversity Day and diversity and connectedness receive national attention. We strive for a society where everyone's unique talents are valued and utilized, also within T-Mobile. In our new partnership with GreenFox Social Return, we help people with a distance to the labor market to reintegrate.

The Back to Work fund
In the Netherlands, 1.3 million people are distanced from the labour market. These are people who have been out of work for more than three months. Not only people with a work-limiting disability, but also people who have been made redundant and in one way or another lost the connection with the labour market and are not allocated to a job. Together with its customers, T-Mobile wants to create an inclusive and equal society and get these people back to work, regardless of the reason for their distance from the labour market.

From the Back to Work fund we create specific jobs for people with a distance to the labor market. From this fund we stimulate the flow of these people towards a regular job at T-Mobile, so that someone actually no longer has any distance to the labour market. To ensure that we get in touch with people distant from the labour market, we work together with GreenFox.

We are looking for people with unique talent. Actually, talent is in a lot of different target groups. GreenFox helps us to address a target group with a unique talent that does not automatically respond to vacancies. Through this collaboration we get to know new talent. In addition, as a company we can be a huge inspiration to other companies, to look for talent beyond what you normally look for.

Matching the right talent
For T-Mobile this is not the first experience with this group of job seekers, says Saskia Bekkers, Director Human Resources: "We already have a number of successful participants. That went very well and we wanted to do that in a more sustainable way. We want to offer them more opportunities and better support. Previously, participants were mainly placed within recruitment & hospitality, facilities and the warehouse. But there are also opportunities outside these areas. The collaboration with GreenFox Social Return helps seize those opportunities. GreenFox links people with a distance to the labor market to companies like T-Mobile.”

Guidance for participants
GreenFox engages with new talent and helps them in the application process. For example, they are taught by actors so they can practice how they come across in a job interview. GreenFox then checks whether the candidates are a match and whether they are ready for an interview. Then they are introduced to T-Mobile. This sometimes comes as a surprise to candidates. After a successful link-up, the ultimate goal is for the participants to become part of the Magenta family. And precisely diversity is important in this, because everyone has the right to belong somewhere.

The importance of diversity
The following applies to every target group: nobody is the same. The strength of GreenFox is that everyone has their own job coach. We look at what someone needs as an individual and don't have a line where everyone goes through the same process. Everyone is diverse. And that's where GreenFox and T-Mobile find each other. Diversity is very important at T-Mobile.

Bekkers: “Everyone is welcome and we find it important that everyone can participate. You know that if you are diverse and inclusive, you learn to look at things through a different lens, and it's precisely that enrichment that can push an organization tremendously. It is an enormous responsibility but also a necessity to remain relevant as an employer.”

Valuable for participant and company
The success can be seen: 85% of the participants who get through the first month actually stay on to work for T-Mobile.

Bekkers: "It is precisely the responsibility after filling a vacancy that I find most important. You don't want someone to be disappointed in the labour market again, and guidance is essential here. In the first instance we create an opportunity to fill a role, and to gain development and experience. Participants then suddenly have T-Mobile as an experience on their CV. Often that is the beginning of a further career.”